Västlänken borde aldrig ha påbörjats

Arbetet vid Hagaetappen av Västlänken har avbrutits efter att Trafikverket sagt upp kontraktet med entreprenören AGN Haga som överskridit budget. Janne Strömqvist från kommunisterna i Göteborg skriver om skandalbygget Västlänken.

2023-02-05

I Göteborg pågår ett fantasifullt byggprojekt, Västlänken. Enkelt uttryckt handlar det om en tunnelbana för inkommande regionaltåg till Göteborg från kranskommunerna. Detta byggprojekt har försatt Göteborgs innerstad i något som kan liknas vid ett krigstillstånd, med stora ytor uppgrävd mark. Hela projektet genomförs i trots mot en stor folklig opinion.
Kommunistiska Partiet i Göteborg har hela tiden varit motståndare till Västlänken. Detta utifrån flera olika aspekter men låt oss nu peka på tre.

Kostnaderna är så enorma att projektet är att betrakta som en gökunge, som slukar pengar från övrig offentlig verksamhet. Satsning på kollektivtrafiken undergrävs bokstavligt talat av tunnelbygget. Nyttan av projektet ur ett perspektiv av att satsa på kollektivtrafikens utbyggnad är ytterst tveksam. I Göteborg är det spårvagnstrafiken som är stommen i kollektivtrafiken och denna är i ett stort behov av en kraftig utbyggnad av själva nätet. Framförallt gäller detta, enligt kommunisternas uppfattning, till de nordöstra stadsdelarna. Vidare behövs en sådan utbyggnad på Hisingen, samt vissa nya dragningar i centrum för att öka framkomligheten. En utbyggnad av spårvagnstrafiken skulle ha kunnat ersätta hela projektet Västlänken. Några utbyggningar av spårvagnsnätet fanns överhuvudtaget inte med i det som skulle vara en stor satsning på kollektivtrafiken.

Inverkan på klimatet. Vilket klimatavtryck vad det gäller själva byggprojektet finns inte med i diskussionen. Möjligen pekar man på att en framtida tågtrafik i tunnel är mer miljövänlig än biltrafik, men inte då vad bygget har kostat för klimat och miljö.
Nu får vi lägga till ytterligare en aspekt och det är den anarkistiska kapitalismen.

Anbudsförfaranden, entreprenörer och underentreprenörer öppnar för dålig planering och luftslott. Med ständigt ökande kostnader och tidsförskjutningar långt in i framtiden får man ett oplanerat och okontrollerbart projekt som följd och konsekvens.
Just med denna anledning, tidsförskjutningar och att budgeten överskridits, tvingas nu Trafikverket att avbryta arbetet vid en av Västlänkens deletapper. Etappen vid Haga.

Detta stopp eller avbrytande är något senkommet, kan man med fog säga. Projektet borde aldrig ha startats! Västlänken borde aldrig ha sett dagens ljus! Nu, vid detta avbrott, finns det all anledning att på ett seriöst sett värdera hela den uppkomna situationen. I en sådan granskning bör man väga in de olika alternativ till Västlänken som finns framtagna för att med tåg från kranskommunerna på bästa sätt komma in i Göteborgs centrum. I samband med en sådan granskning vill kommunisterna i Göteborg se en kraftig satsning på spårvagnstrafiken. En sådan satsning skulle med riktad utbyggnad kunna gynna de i förorterna boende och inte som med Västlänken till stora delar enbart och ensidigt kranskommunerna.

Janne Strömqvist
Kommunistiska Partiet Göteborg

Denna text har publicerats som krönika i Proletären nummer 5, 2023