Spårvägarna vann!

Spårvägarnas krav om att behålla Spårvägen i Göteborg i kommunal regi vann framgång i kommunstyrelsen.

2014-06-12

För två år sedan fick tjänstemännen på Stadsledningskontoret i uppdrag av Göteborgs politiker att utreda bolagsstrukturen. Detta som ett resultat av den så kallade korruptionsutredning, som pekade på att de många kommunala bolagen och dess snåriga struktur kunde vara en av anledningarna till korruption och mutor.

I februari lade tjänstemännen fram sitt förslag till politikerna. Detta innebär att stora delar av den verksamhet som i Göteborg sköts genom kommunala aktiebolag skulle säljas ut, privatiseras.

För Spårvägens del innebar förslaget att spårvagnsdriften med underhåll skulle överföras till Västra Götalandsregionen samt att GS Buss och GS trafikantservice skulle säljas.

Sedan dess har spårvägarna, genom sin fackförening Kommunal, protesterat mot privatiseringsförslaget. Kravet från spårvägarna har varit att behålla hela Spårvägens verksamhet i Göteborg i nämndform.

Kravet antogs enhälligt genom ett uttalande på årsmöte i början av mars. Sin uppfattning har spårvägarna sedan framfört genom en debattartikel, uppvaktningar av de politiska partierna samt genom protester, med fackföreningens fana och banderoll, vid de tillfällen som politikerna haft sammanträden, som senast när frågan var uppe på kommunstyrelsens sammanträde 21 maj.

Kommunstyrelsens majoritet, S-MP-V, lade till kommunstyrelsen fram ett förslag till beslut, som sade att en överföring av spårvagnsdriften till Västra Götalandsregionen är för tidigt väckt. Istället vill man utreda möjligheten att överföra verksamheten i nämndform. Majoriteten vill också behålla GS-Buss och GS Trafikantservice.

Vad det gäller Trafikantservice vill man utreda möjligheterna att överföra en del av verksamheten i nämndform. Detta förslag gick igenom i kommunstyrelsen och skall nu vidare upp i fullmäktige till slutligt beslut.

Således har spårvägarnas krav att behålla verksamheten i Göteborg och helst i nämndform vunnit anklang.

Detta beslut måste man se som ett resultat av spårvägarnas vaksamhet och aktivitet. För tillfället är frågan löst i spårvägarnas intresse och jobben är tillsvidare säkrade.

Dock vill vi utfärda en uppmaning till fortsatt vaksamhet, då ju beslutet innebär vidare utredningar. Där är vi inte oroliga. Spårvägarna besitter alldeles uppenbart vaksamhetens förmåga.

Janne Strömqvist