Massiv privatisering planeras i Göteborg

Enligt ett färskt tjänstemannaförslag skall korruptionen i Göteborg bekämpas genom omfattande privatiseringar.

2014-04-11

Göteborg är den stad i Sverige som har flest kommunal bolag. Det började i slutet av 1980-talet, då ett flertal kommunala förvaltningar förvandlades till kommunala bolag.
Initiativet togs av socialdemokratin i Göteborg och ytterst av Göran Johansson, som engagerade den då kände och aktive ”företagsdoktorn” Ulf av Trolle för att bistå honom i bolagiseringen av kommunen.
Kommunistiska Partiet var från början motståndare till denna bolagisering, då vi ansåg att den öppnar för privatisering genom utförsäljning. Detta var i sig en anpassning av Sverige till EU.
Kommunisterna anser att samhällsnyttig verksamhet skall drivas i offentlig regi och administreras av folkvalda församlingar. Förvaltningsformen i kommunal regi är det närmaste vi hittills kommit en sådan ordning.
Kommunala aktiebolag är ett steg bort från detta. Vår analys var att bolagiseringen var en socialdemokratisk sätt ta sig an en för dem politiskt känslig fråga – att öppna för privata intressen inom samhällsnyttig verksamhet.
Nu står Göteborg inför ytterligare ett steg – genom stora utförsäljningar av delar av de kommunala aktiebolagen.
Som ett resultat av utredningarna kring korruption och mutor inom den kommunala verksamheten, pekas just på det stora antalet kommunala bolag. Dessa anses utgöra en öppning för inofficiella handslag mutor och korruption, vilket är högst troligt.
Med detta som bakgrund fattade samtliga partier i kommunstyrelsen i september 2011 ett gemensamt beslut om att göra en bolagsöversyn. Syftet med denna sägs vara ”att analysera förutsättningarna för att åstadkomma en mer effektiv politisk styrning av bolagssektorn”.
Uppdraget att göra översyn och analys lades på tjänstemännen i Stadsledningskontoret.
Dessa tjänstemän har nu börjat att redovisa sina utredningar.
Bolagsöversynen är uppdelad i tio delar och kommer med högt tempo att presenteras under våren 2014 med tänkt slutligt beslut i kommunfullmäktige i början av maj. Tjänstemännens slutsats är att stora delar av den kommunala verksamheten skall säljas ut, privatiseras.
• Hyresrätter inom Förvaltnings AB Framtiden skall omvandlas till bostadsrätter.
• Delar av Göteborgs Energi AB, bland annat ”Din El”, skall läggas ut till försäljning.
• Göteborgs Spårvägar delas upp. Spårvagnsdelen, förutom spår och luftledning, flyttas över till Västra Götalandsregionen. På detta sätt blir det en uppdelning av spår och trafik likt den på järnvägen. GS Buss AB och Trafikantservice skall säljas.
• Delar av HIGAB:s verksamhet säljs ut.
Kommer dessa och kommande förslag att genomföras använder man frågan om korruptionen som svepskäl till att genomföra privatiseringar, vilket kommer att drabba anställda, hyresgäster och allmänheten negativt.
För att stoppa privatiseringen krävs det att en folklig opinion gör den politiskt omöjlig. Kräv istället att bolagen återförs i kommunal förvaltning.
En sådan folklig opinion på arbetsplatserna, i bostadsområdena och bland allmänheten i stort är Kommunistiska Partiet en del av.
Janne Strömqvist