Höjer rösten för trygghet på jobben

Kommunisterna på Volvo i Göteborg och Umeå agerar för ökad trygghet på jobben. Det är dags att stoppa arbetsköparnas splittring av oss arbetare och kämpa för trygga jobb, mot visstidsanställningar och bemanningsföretag.

2013-12-12

Volvoföreningen delade på torsdagsmorgonen ut flygblad på Tuvefabriken. Flygbladet var fyrsidigt och berörde både industrins framtid och bemanningfrågan. Samma flygblad delas även på volvofabriken i Umeå.
I flygbladet kräver Kommunistiska Partiet ett stopp för otrygga anställningar. I flygbladet skriver de kommunistiska volvoarbetarna:

”Det är oacceptabelt att vissa arbetskamrater tvingas arbeta i den utsatta positionen som bemanningsanställda. Företagen behöver bevisligen deras arbetskraft. De hyrs in via bemanningsföretag, bara för att de då blir enklare att kasta ut igen.”

Kommunisterna på Volvo har även tagit initiativ till ett flertal motioner som skickats in till IF Metalls kongress nästa år. Motionerna kräver bland annat:

• Förbjud bemanningsföretagen

• Möjligheten att visstidsanställa ska kraftigt begränsas eller helt förbjudas

• Nej till höjd pensionsålder

• Att IF Metall ska kämpa för att höja lönerna på vinsternas bekostnad.

Här nedan kan du läsa några av de motioner som lämnats in.

---------------------------------
Motion till IF Metalls ordinarie kongress 2014

Förbjud bemanningsföretag

Bildts högerregering på nittiotalet tillät bemanningsföretag på nytt. Fram till dess hade de varit förbjudna i vårt land sedan 1942.

Bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden har inneburit att många fått otrygga anställningar. Företag har kunnat avskeda sin egen personal och återbesätta tjänsterna med bemanningsföretag. Rättigheter luckras upp. ”Vem ställer krav på sin arbetsmiljö när det viktigaste är att få fortsatt anställning”, som vår förbundsordförande frågade i ett pressmed-delande i januari 2013. Den som har en osäker anställning ställer inte heller krav på rättvisa löner eller arbetsvillkor i övrigt. Vågar kanske inte vara fackligt aktiv.

De bemanningsanställda blir ett B-lag på arbetsplatsen. Detta splittrar och försvårar samman-hållningen mot arbetsgivarna. Den fackliga organiseringen försvagas. Vi måste försvara principen att alla som behövs på en arbetsplats ska ha rätt till tillsvidareanställning på heltid på denna arbetsplats. Vi yrkar därför

att IF Metall aktivt skall kräva att bemanningsföretagen åter förbjuds!

Om IF Metalls avdelning 36 inte ställer sig bakom motionen vill vi att den ändå sänds till kongressen för behandling.

Sven-Arne Persson John Näsman
Medlemmar i grupp 32, Volvo verkstadsklubb, Göteborg

---------------------------------

Motion till IF Metalls ordinarie kongress 2014

I Göteborg har ansvarig ombudsman för ett antal bemanningsanställda som hyrts in till AB Volvos Tuvefabrik redan från början skrivit avtal med Adecco om att den första 6 månader långa visstidsanställningen skulle kunna förlängas med ytterligare 6 månader visstid. Därmed punkteras argumentet att bemanningsanställning är bättre än visstidsanställning vid det företag dit man blir utbokad. De bemanningsanställda kan uppenbarligen inte lita att med tiden bli tillsvidareanställda, enligt huvudregeln i Bemanningsavtalet.

Detta är oacceptabelt. På arbetsplatser med verkstadsklubbar bör huvudregeln därför vara att förhandlingsansvaret, för bemanningsanställda som huvudsakligen är utbokade dit, helt överförs till klubben ifråga.

I Göteborg organiserar Volvo verkstadsklubb bilarbetare inom de två helt skilda koncernerna Volvo och Geely. Då är det orimligt att inhyrda arbetare i Volvos och Geelys fabriker inte får tillhöra samma verkstadsklubb som sina Volvo- respektive Geelyanställda arbetskamrater. För att bemanningsanställda på bästa sätt kunna utöva sina demokratiska rättigheter inom vårt för-bund bör de organiseras som medlemmar i verkstadsklubben på den arbetsplats dit de huvud-sakligen är utbokade, om där finns en verkstadsklubb.

Såväl visstidsanställningar som bemanningsföretag är gissel som fackföreningsrörelsen bör bekämpa. Jag yrkar
att IF Metall aktivt skall verka för att bemanningsföretagen åter förbjuds i lag, som innan Bildts högerregering gjorde dem lagliga
att IF Metall aktivt skall kräva möjligheten att visstidsanställa kraftigt begränsas eller helt förbjuds
att bemanningsanställda medlemmar, så länge bemanningsföretagen förblir lagliga, så långt möjligt organiseras som medlemmar i verkstadsklubben på den arbetsplats dit de huvudsakligen är utbokade
att, om sistnämnda yrkande av kongressen anses kräva förändringar i IF Metalls stagdar, förbundsstyrelsen ges uppdraget att utarbeta och till nästa kongress föreslå nödvändiga stadgeförändringar

Om IF Metalls avdelning 36 inte ställer sig bakom motionen vill jag att den ändå sänds till kongressen för behandling.

John Näsman
Medlem i grupp 32, Volvo verkstadsklubb, Göteborg

---------------------------------

Motion till IF Metalls ordinarie kongress 2014

SVTs program ”Lönesänkarna” visade hur vinsterna under tre decennier har ökat i förhållande till lönerna. Samma utveckling konstaterades redan 2008 i rapporten ”Facit efter 10 år med Industriavtalet” från Facken Inom Industrin. Två år senare visade Transports ordförande Lars Lindgren i dåvarande LO-tidningen hur Industriavtalets låga lönelyft utarmat de offentliga finanserna, genom att vinster beskattas lägre än löner. Enligt Lindgren var deta skatteborfall redan då dubbelt upp mot alliansens skattesänkningar. Utvecklingen kommer obönhörligen att fortsätta i samma riktning, så länge Facken Inom Industrin håller fast vid Industriavtalet och dess ”märke”.

Jag har utvecklat resonemanget ytterligare på GöteborgsPostens debattsida den 17 augusti i år och menar att fackföreningsrörelsen har ett tungt ansvar för att den permanenta svältkuren för vår gemensamma sektor nu får ett slut. Detta kan ske dels genom större lönelyft, dels genom att arbetstiden förkortas med bibehållen lön. En sådan facklig offensiv bör samordnas inter-nationellt för att undvika att företagen spelar ut arbetare i olika länder mot varandra. Jag yrkar

att IF Metalls krav i avtalsförhandlingarna i fortsättningen skall formuleras med den uttalade målsättningen att löneandelen ska öka på vinsternas bekostnad
att IF Metall reser kravet på lagstiftning om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
att IF Metall skyndsamt inleder ett kraftfullt opinionsarbete till stöd för denna målsättning och detta krav
att IF Metall förklarar sig berett att gå ut i konflikt för att förverkliga målsättningen att höja löneandelen på vinsternas bekostnad
att IF Metall aktivt ska verka för att få även andra fackförbund, i Sverige såväl som internationellt, att eftersträva en höjning av löneandelen på vinsternas bekostnad.
att Förbundsstyrelsen eller Avtalsrådet ges uppdraget att årligen inför medlemmarna redovisa hur förhållandet mellan löner och vinster förändras inom IF Metalls avtals-områden och i hela det svenska samhället.

Om IF Metalls lokalavdelning i Göteborg inte ställer sig bakom min motion begär jag att den ändå sänds vidare till förbundsstyrelsen för behandling på kongressen.

John Näsman
Medlem i grupp 32, Volvo Verkstadsklubb, Göteborg

---------------------------------

Motion till IF Metalls ordinarie kongress 2014

Folkpension infördes i Sverige år 1913 och pensionsåldern sattes till 67 år. Då var medel-livslängden blott 60 år. 1976 hade medellivslängden stigit till 75 år. Ändå kunde man sänka pensionsåldern till 65 år. Pensionsåldern kunde sänkas därför att produktiviteten i samhället hade ökat så pass kraftigt. Den har ökat oerhört sedan dess och ökar än idag.

Stigande medellivslängd kräver därför varken höjd pensionsålder eller sänkta pensioner. Det enda som krävs är en annan fördelningen av produktivitetsökningarna. Tyvärr är det alltför många arbetare som inte kan njuta av sin pensionering till fullo eftersom de har slitit ut sig fysiskt, psykiskt eller bådadera. Samtidigt är drygt 100000 unga människor idag öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärd. Alltför många av dessa kommer aldrig in i arbetslivet över huvud taget.

Jag yrkar

att IF Metall aktivt skall verka mot varje höjning av pensionsåldern – inte en dag längre än till 65 år.

Om motionen inte antas av IF Metall avdelning 36 vill jag ändå att den ska skickas vidare till kongressen.

John Näsman
Medlem i grupp 32, Volvo verkstadsklubb, Göteborg