Människovärde eller marknadsvärde

Sjukvård ska producera hälsa - inte vinst!

2013-04-16

Idag kan man läsa denna debattartikel på GP Debatt från fem medlemmar i Kommunistiska Partiet.

Sjukvård ska inte drivas privat utan i offentlig regi fritt från vinstintressen. Men det räcker inte med att avskaffa vinster i vården och återföra primärvård och sjukhus till drift i offentlig regi. Systemet med beställare och utförare måste också slopas, skriver bland andra distriktsläkare Hjördis Fohrman, Kommunistiska partiet.

Parallellt med den ökade privatiseringen av sjukvården i Västra Götaland har det skett en ideologisk förändring av synen på all regionfinansierad vård. Inom primärvården har S tillsammans med de borgliga partierna genom Vårdvalet öppnat upp för en omfattande privatdriven primärvård i Västra Götaland. Numera har politikerna helt slopat kravet på att vårdcentraler ska etableras där det finns behov. Istället kan vårdbolag upprätta nya vårdcentraler var de vill – inte där de behövs.

Vårdvalet innebär att varje invånare i regionen har en prislapp – en vårdpeng som bestäms av ålder, kön, boendeort och individens kroniska sjukdomar. Denna vårdpeng ska räcka till lokaler, personalens löner, utrednings- och läkemedelskostnader för de listade individerna. Det är ett system där minskade utgifter för utredningar och för personal, kan generera ett överskott, dvs vinst. Det har medfört att idag drivs 43 procent av vårdcentralerna i Västra Götaland av privata aktörer där majoriteten är knutna till stora vårdbolag eller till lokala kedjor vars gemensamma långsiktiga mål är avkastning på investerade pengar.

På sjukhusen har verksamheter som tidigare hängde ihop, splittrats upp i ekonomiskt självständiga enheter efter modell från industrin. För sjukhusens utförare har också börjat se den bedrivna sjukvården som produktion. Ett köp- och säljsystem har införts där t ex den regiondrivna medicinkliniken hyr sina lokaler av samma region. Verksamheter som laboratorieverksamhet, röntgen och operation kopplas bort från de kliniker som använder sig av dem – istället köps röntgentid och plats på operation som vilken affärsverksamhet som helst.

Kostnadsjakt

Med detta följer att de som ska ansvara för den upphandlade vården på de olika klinikerna inom SU jagar kostnader. Minskade personalkostnader (färre anställda), minskade hyror (färre vårdavdelningar) och sammanslagningar av utspridda kliniker är konsekvenserna. För den enskilde göteborgaren innebär detta kaotiska sjukhus medan personalen kämpar för att patienterna inte ska bli lidande och den medicinska säkerheten äventyras.

Uppdelningen av landstinget i två separata delar – beställare och utförare – innebär att man i praktiken förberett regionens sjukhus för en möjlig privatisering. I Göteborg är Lundby sjukhus redan privatiserat och det finns en uttalad politisk enighet om att Angereds Närsjukhus ska drivas privat när det är färdiguppbyggt. Och förra månaden beslöt regionstyrelsen med Gert-Inge Andersson (S) i spetsen att upphandla vården på sjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland från privat vårdföretag. Glömt är löftet från valaffischerna: Vi lovar att inte sälja några sjukhus! De är till för patienterna – inte för vårdföretagen.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset sköts delar av den planerade operationsverksamheten inom ögonsjukvården och ortopeden av privata vårdbolag – regionen köper operationer av privata bolag som tar hand om de mer okomplicerade patienterna och lämnar komplicerade operationer (riskpatienter) till den offentliga vården.

Och vad är det som säger att regionen inte säljer ut exempelvis delar av förlossningsverksamheten eller röntgen till privata vårdbolag. Genom att dela upp SU i självständiga enheter med eget budgetansvar har politikerna i regionen gjort det möjligt att byta en offentlig utförare mot en privat.

För oss är det självklart att skattefinansierad sjukvård inte ska vara vinstgivande. Sjukvård är en samhällelig nödvändighet och inte en handelsvara. Sjukvård ska inte drivas privat utan i offentlig regi fritt från vinstintressen.

Men det räcker inte med att avskaffa vinster i vården och återföra primärvård och sjukhus till drift i offentlig regi. Systemet med beställare och utförare måste också slopas. Sjukvård ska planeras långsiktigt och utifrån behov. Endast då kan patienten verkligen sättas i centrum och regionens invånare få en sjukvård värd namnet. Och samtidigt bli av med all tungrodd, kostsam byråkrati.

Tove Johnsson
vaktmästare Mölndals sjukhus

Hjördis Fohrman
distriktsläkare Hjällbo Vårdcentral

Inga-Lill Atterlöf
psykiatrisjuksköterska Östra Sjukhuset

Henry Ascher
barnöverläkare/professor Sahlgrenska Akademin

Kristina Abou-Ali
specialistsjuksköterska SIVA Sahlgrenska

Kommunistiska partiet

I grunden är det självklart.
Våra skattepengar skall gå till den verksamhet de är avsedda för, inte hamna som vinster i kapitalistiska företag och då rakt inte på bankkonton i skatteparadis.
Vad gäller skola och omsorg är skattesvinnet extra stötande. Här avsätter vi solidariskt pengar för att ta hand om våra sjuka och gamla. Men vår solidaritet plundras av aktieägare.
Välfärdssektorn är en synnerlig lönsam bransch för Carema, Attendo och andra privatföretag. Skattebetalarna garanterar inkomsterna. Allt företagen behöver göra är att skära i utgifterna. Vilket de också gör. Inom privata vårdföretag är personaltätheten lägre, antalet timanställda fler och utbildningsnivån sämre.
Personal och patienter får det sämre när vinster skall skapas.
Kommunisterna anser att vård och omsorg skall fredas från allt vad kapitalism heter. Då handlar det om mer än vinst. Vi är emot varje ordning som gör humanitet till en marknadsrelation och alla vårdgivare till marknadsaktörer.
Människors behov av vård och omsorg skall inte göras till en vara, att köpslå med på marknaden. Behoven skall styra, inte en marknadskonkurrens som gör gamla och sjuka till rationaliseringsobjekt och premierar de aktörer som sätter lägst pris på människovärdet. Mot marknadens illusoriska valfrihet ställer vi alla människors rätt till att få sina vårdbehov tillgodosedda.

Sjuka människor är inga handelsvaror!

Mer information?

Under vecka 16 och 17 kommer Kommunistiska Partiet i Göteborg att vara ute, dela flygblad och sprida information om vår uppfattning sjukvården. Vill du vara med så hör av dig, goteborg@kommunisterna.org eller ring 031-12 22 76